Beleid met betrekking tot het beheer van persoonlijke gegevens

 

Laast bijgewerkt op: 09/11/2018

HALLOBANDEN  is actief op het gebied van de levering en verkoop van banden en andere accessoires, evenals het aanbieden van bijbehorende diensten, verleend door partners.

 

HALLOBANDEN voert zijn activiteit uit via de website www.hallobanden.nl. In dit kader is HALLOBANDEN verplicht om een bepaald aantal persoonlijke gegevens van websitegebruikers, klanten of partners te verzamelen en te verwerken.

HALLOBANDEN hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens van zijn klanten en partners en aan de naleving van de hiervoor geldende regelgeving. De verwerking van deze gegevens door HALLOBANDEN als controller wordt zoals hieronder beschreven uitgevoerd.

 

> Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarom?

Gegevens verzameld tijdens het aanmaken van een account of een bestelling.

 

HALLOBANDEN kan persoonlijke gegevens verzamelen op de website bij het plaatsen van een bestelling of het aanmaken van een account. Deze gegevens kunnen ook per telefoon of e-mail worden verzameld voor bestellingen die op deze manier worden gedaan.

 

De vereiste informatie is:

Voor particuliere klanten: e-mailadres, wachtwoord, aanspreekvorm, achternaam, voornaam, telefoonnummer, factuur- en bezorgadres. HALLOBANDEN kan mogelijk ook een bewijs van de identiteit of het adres van de gebruiker vragen en gegevens verwerken met betrekking tot het gebruikte account, bestellingen, gebruikte betaalmiddelen, het gekozen soort montage en in het algemeen de communicatie tussen HALLOBANDEN en de klant.

De betalingsgegevens die op de website worden gebruikt, worden alleen door de betalingsprovider verzameld aan de hand van de betaalmethode die de klant gebruikt en HALLOBANDEN heeft hier geen toegang toe (behalve in het geval van betaling per cheque). Andere informatie wordt optioneel door de gebruiker verstrekt (bijvoorbeeld een tweede telefoonnummer, de informatie die wordt verstrekt bij het indienen van een offerte, een bijdrage of het antwoord op een enquête, wanneer er een verzoek wordt gedaan aan HALLOBANDEN, etc.).

 

Als de verplichte gegevens niet worden opgegeven, kan de gebruiker geen bestelling plaatsen.

 

Doeleinden en rechtsgrondslagen: de verwerking van deze persoonlijke gegevens stelt HALLOBANDEN in staat om informatie te verstrekken aan de betrokken personen, om het klanten- en prospectbestand te beheren, om bestellingen en de relatie met de betrokken persoon te beheren (met name het beheer van levering, facturering, betaling of eventuele vragen en claims) en, indien nodig, om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

De verwerking van deze gegevens stelt HALLOBANDEN tevens in staat informatie- en prospectieactiviteiten uit te voeren, zoals het verzenden van informatie over activiteiten, producten en diensten, het uitvoeren van promotionele acties of enquêtes, het publiceren van mededelingen, het verzamelen van statistische gegevens of profielen op basis van de bekeken pagina's of gemaakte bestellingen om deze informatie te verbeteren of te personaliseren.

 

Deze behandelingen leiden niet tot geautomatiseerde besluitvorming met legale of significante gevolgen voor personen betrokken bij HALLOBANDEN.

 

Bepaalde gegevens kunnen tevens worden gebruikt voor fraudebestrijding, wat kan leiden tot het verzoek om aanvullende bewijsstukken, of voor de beveiliging van de website. De verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokken persoon, naleving door HALLOBANDEN van zijn wettelijke verplichtingen en de legitieme belangen van HALLOBANDEN voor de uitoefening van zijn commerciële activiteit , met respect voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen.

Op basis van de toestemming van de gebruiker kan de gebruiker e-mails ontvangen van bepaalde HALLOBANDEN-partners.

 

Gegevens verzameld tijdens een abonnement op de nieuwsbrief.

HALLOBANDEN kan persoonlijke gegevens verzamelen wanneer de gebruiker zich abonneert op de nieuwsbrief. De vereiste informatie is: e-mailadres.

 

Anders kan de gebruiker geen e-mails over HALLOBANDEN-activiteiten, producten en services ontvangen.

Doeleinden en rechtsgrondslagen: de verwerking van deze persoonlijke gegevens stelt HALLOBANDEN in staat informatie over zijn activiteiten, producten en diensten te verzenden en zijn klanten- en prospectdossier te beheren. De behandeling is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker.

 

Gegevens verzameld via chat.

HALLOBANDEN kan persoonlijke gegevens verzamelen wanneer de gebruiker de online chatservice gebruikt, met name als hij zich heeft ingelogd op zijn account op de website.

De vereiste verzamelde informatie is: identiteit (indien gebruiker ingelogd is op zijn account), IP-adres, gespreksgeschiedenis (opgeslagen bij de provider).

Als deze informatie niet wordt verstrekt, kan de gebruiker niet communiceren met HALLOBANDEN via de chat. Doeleinden en rechtsgrondslagen: de verwerking van deze persoonlijke gegevens stelt HALLOBANDEN in staat om te reageren op verzoeken van de gebruiker. De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker of, wanneer de gebruiker een klant is, op basis van de uitvoering van het contract.

 

Gegevens verzameld via cookies en tracers.

 Aanvullende gegevens over de gebruiker kunnen worden verzameld via de cookies en tracers die op de website worden gebruikt, volgens de voorwaarden die worden uitgelegd op de informatiepagina over cookies

 

Gegevens verzameld tijdens een registratieaanvraag voor een "webpartner".

HALLOBANDEN kan persoonlijke gegevens op de website verzamelen tijdens een verzoek om webpartner te worden via het daartoe bestemde formulier.

De vereiste informatie is: naam, e-mailadres, rubriek, beschrijving, link van de website. Andere informatie wordt optioneel verstrekt door de potentiële partner.

 

Doeleinden en rechtsgrondslagen: de verwerking van deze persoonlijke gegevens stelt HALLOBANDEN in staat om de relevantie van een partnerschap te bestuderen en zo nodig per e-mail contact op te nemen met de toekomstige aanvrager. De verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.

 

 

> Hoe worden persoonlijke gegevens verwerkt?

Persoonlijke gegevens worden door HALLOBANDEN verwerkt als zijnde gegevenscontroller voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

HALLOBANDEN verbindt zich ertoe deze niet in een andere context te gebruiken, noch door te geven aan derden, behalve in de gevallen voorzien in dit privacybeleid of na op de hoogte brengen en, indien nodig, toestemming van de betrokken persoon.

 

Ontvangers en verwerkers: de persoonlijke gegevens kunnen, voor de hierboven beschreven doeleinden, door HALLOBANDEN worden doorgegeven aan zijn medewerkers (met name de verkoop- of marketingafdeling, de ondersteunende dienst, de logistieke dienst) en aan verwerkers (zoals  IT-serviceproviders en consultants voor gegevensbeheer, het callcenter (gelieerd bedrijf) voor klantrelatiebeheer, de logistieke dienst (partner) voor het beheer van verzendingen, marketingaanbieders onder andere voor de realisatie van commerciële statistieken , ...).

 

Deze persoonlijke gegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan ontvangers voor de hierboven beschreven doeleinden, zoals filialen van HALLOBANDEN, betalingsdienstaanbieders, kredietverstrekkers, mobiele of vaste stations voor het ontvangen en / of monteren van banden, logistieke dienstverleners voor levering, bandenfabrikanten in het kader van garantie of claims, beheer van offertes en enquêtes.

 

Deze ontvangers verwerken de persoonlijke gegevens van de betrokkenen volgens hun eigen privacybeleid, onder hun verantwoordelijkheid.

 

Gegevens kunnen tevens worden overgedragen aan partners wanneer de gebruiker heeft ingestemd met het ontvangen van aanbiedingen van HALLOBANDEN-partners.

 

Sommige dienstverleners kunnen genoodzaakt zijn klantgegevens over te dragen buiten de Europese Unie. HALLOBANDEN eist van zijn verwerkers dat zij zich houden aan de geldende regelgeving en, in voorkomend geval, dat overdrachten buiten de Europese Unie gebaseerd zijn op een passend beschermingsniveau of voldoende waarborgen (document beschikbaar op schriftelijke verzoek bij HALLOBANDEN). HALLOBANDEN kan tevens worden verplicht om de verwerkte persoonlijke gegevens aan derden over te dragen in het kader van de naleving van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld om te reageren op claims in verband met informatie en inhoud die mogelijk in strijd zijn met de rechten van derden, op verzoek van een gerechtelijke of openbare autoriteit, of krachtens een rechterlijke of administratieve beslissing, of een onafhankelijke administratieve autoriteit. Retentie- en archiveringsperiode: persoonlijke gegevens worden bewaard voor de bovengenoemde doeleinden gedurende de tijd die nodig is om deze doelen te bereiken.

 

De persoonlijke gegevens worden voor een periode van vier jaar gebruikt voor het beheer van het prospect- / klantenbestand vanaf het laatste contact of de laatste verbinding met het account van de betrokken persoon.

 

Deze gegevens worden gearchiveerd voor de duur die voor HALLOBANDEN nodig is voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen en de erkenning, uitoefening of verdediging van een recht in een rechtbank, overeenkomend met de hiervoor geldende verjaringstermijn (maximale duur van tien jaar vanaf de uitvoering van de bestelling).

 

> Welke rechten zijn van toepassing op de gecommuniceerde persoonlijke gegevens?

Ledereen die persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan HALLOBANDEN heeft de volgende rechten, in de gevallen waarin de geldende regelgeving voorziet:

* Recht op toegang en rectificatie,

* Recht op het wissen van gegevens ("recht op vergetelheid"),

* Recht om de behandeling van gegevens te beperken,

* Recht om zich tegen de behandeling te verzetten, inclusief het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van gegevens voor prospectiedoeleinden of de ontvangst van een nieuwsbrief tijdens het verzamelen van gegevens of op enig moment daarna;

* Het recht op overdraagbaarheid van de onbewerkte gegevens die zijn doorgegeven aan HALLOBANDEN,

* Het recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot het lot van zijn / of haar persoonlijke gegevens na zijn / of haar overlijden,

* Het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit

* Het recht om toestemming te herroepen. Deze rechten kunnen per e-mail of schriftelijk worden uitgeoefend door contact op te nemen met HALLOBANDEN of zijn vertegenwoordiger voor gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens. De klant kan bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens van zijn / of haar account wijzigen door in te loggen op zijn / of haar persoonlijke account op de website. Deze rechten moeten worden uitgeoefend onder de voorwaarden bepaald door de geldende regelgeving. Er kan met name om een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager of een document worden gevraagd om zijn / of haar identiteit aan HALLOBANDEN te bewijzen.

> Contactgegevens Adres: ALLOPNEUS, CS 30470, 13096 Aix en Provence Cedex 2 FRANKRIJK

Om contact met ons op te nemen: 0800 02 01 843 ; klantenservice@hallobanden.nl

Onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming: PINT Advocaten - dpo@hallobanden.nl